Transit I 2004 Farbholzschnitt Auflage 12 BM 21 x 52,5 PM 42 x 59 cm

Transit Ig

Erik Seidel