Transit V 2004 Farbholzschnitt Auflage 12 BM 34 x 52,5 PM 42 x 59 cm

Transit Vg

Erik Seidel